Vi hjälper dig med allt inom AML.

AML Audit & Advisory AB startades 2020 som en specialistbyrå för organisationer som omfattas av AML-regelverket. Vi erbjuder dig expertisen och verktygen som både förenklar ditt AML-arbete och ger en trygg regelefterlevnad.

Ta kontakt med oss nedan.

Scrolla ned
Våra tjänster
AML-funktioner

Avlasta rollerna som centralt funktionsansvarig, oberoende granskningsfunktion, särskilt utsedd befattningshavare och visselblåsfunktion, genom våra lösningar med deltidsanställning eller outsourcing.

Löpande rådgivning & Projektbemanning

Behöver du ett snabbt bollplank för att komma vidare, en senior rådgivare som utreder en komplex fråga, eller kanske projektbemanning? Vi hjälper dig i alla små och stora frågor.

Utbildning / Test & Certifiering / Lämplighetsbedömning

Rätt kunskaper förenklar för medarbetarna. Välj den årliga PTL-utbildningen, eller specialutbildningar för utvalda kollegor. Få kvitto på era kunskaper med våra tester och certifieringar.

Styrdokument / Riskbedömningar

Bra styrdokument och riskbedömningar stödjer affären och medarbetarna. Våra dokument och processer integrerar AML med operations, med målet att förenkla regelefterlevnaden.

Granskningar (GAP-analys & Due Diligence)

Vi hittar förbättringsmöjligheterna i din AML. Och hjälper dig att hantera riskerna i andras AML, t.ex. vid förvärv.

Myndighetskontakter

Ärenden hos myndigheter ska skötas av erfarna specialister. Vi hjälper dig att hantera myndigheternas frågor och krav i tillstånds- och sanktionsärenden, att överklaga beslut, etc.

Organisation / Styrning / Intern kontroll

Hur fördelar ni roller och ansvar? Hur undviks dubbelarbete, vem är bäst lämpad för vilken uppgift, vad bör outsourcas, hur kan styrelsen hantera AML, hur bör kontrollfunktionerna samverka? Vi hjälper er att organisera verksamheten.

Omvärldsbevakning

Få kontroll på informationsflödet med våra skräddarsydda nyhetsrapporter. Kombinera med analys- och implementeringsstöd och gör rätt sak i rätt tid.

Övrigt

Kontakta oss på ch@amlradgivning.se eller +46 768 204 300.

Behöver ni hjälp med er AML? Ta kontakt med oss nedan.
Carl-Fredrik Hedengren, rådgivare & VD

AML Audit & Advisory AB startades 2020 som en specialistbyrå för organisationer som omfattas av AML-regelverket. Vi erbjuder dig expertisen och verktygen som både förenklar ditt AML-arbete och ger en trygg regelefterlevnad.

Hedengren har varit rådgivare inom AML och andra regulatoriska frågor sedan 2010, senast som advokat på den finansregulatoriska specialistbyrån Harvest Advokatbyrå i Stockholm. Han har även erfarenhet som chefsjurist och centralt funktionsansvarig på en svensk värdepapperskoncern.

Som rådgivare, CFA, compliance officer och internrevisor har Hedengren bistått med både utveckling och intern kontroll hos ett stort antal finansiella aktörer, under senare år framförallt inom FinTech och kapitalförvaltning.

Hedengren har även bred erfarenhet av arbete med bolagsstyrningsfrågor, och anlitas av styrelser i reglerade bolag för löpande rådgivning, biträde med planering och struktur kring styrelsearbete, intern kontroll och rapportering, etc.

Hedengren är ämnesexpert inom AML för Sveriges ledande företag inom finansutbildningar.

Hedengren har erfarenhet som styrelseledamot i AIF-förvaltare.

Hedengren har juristexamen från Uppsala Universitet.

AML-funktioner

Vi vet hur man effektivast hanterar AML i er verksamhet.

Centralt funktionsansvarig (6 kap. 2 § p. 2 PTL, 6 kap. 5 § FFFS 2017:11)

Den viktigaste medarbetaren inom AML. CFA-funktionen är ansvarstyngd och särskilt betungande om du inte är AML-expert. Vi erbjuder CFA-rollen som deltidsanställning. Eller vill du behålla CFA-rollen internt? Det mesta av CFA-arbetet kan outsourcas med en bibehållen intern CFA – låt oss hjälpa dig på konsultbasis.

Pris och villkor: Tjänsten tillhandahålls som abonnemang med en årlig startavgift, och där uppdraget fullgörs på löpande räkning med avräkning för startavgiften, i enlighet med de allmänna villkoren.

Visselblåsfunktion (6 kap. 4 § PTL, 6 kap. 18 § FFFS 2017:11)

Visselblåssystemet ska kännas tryggt för medarbetarna, och organisationen ska vara säker på att inkomna ärenden hanteras professionellt. Lägger du visselblåsfunktionen hos oss så säkerställer du oberoendet och skyddar informationen i enlighet med regelverken. Vi vet hur misstankar om penningtvätt etc. bäst hanteras för att skydda din organisation och dina medarbetare.

Pris och villkor: Tjänsten tillhandahålls som abonnemang med en årlig startavgift, och där uppdraget fullgörs på löpande räkning med avräkning för startavgiften, i enlighet med de allmänna villkoren.

Oberoende granskningsfunktion (6 kap. 2 § p. 3 PTL, 6 kap. 10 § FFFS 2017:11)

Vi erbjuder en oberoende granskningsfunktionen som ger stöd, förenklar AML-arbetet och som blir en trygghet för styrelsen. Vi bistår med att upprätthålla denna roll genom outsourcing.

Pris och villkor: Tjänsten tillhandahålls som abonnemang med en årlig startavgift, och där uppdraget fullgörs på löpande räkning med avräkning för startavgiften, i enlighet med de allmänna villkoren.

Särskilt utsedd befattningshavare (6 kap. 2 § p. 1 PTL, 6 kap. 2 § FFFS 2017:11)

Vi bistår med att upprätthålla denna roll genom deltidsanställning. Pris och villkor: Tjänsten tillhandahålls som abonnemang med en årlig startavgift, och där uppdraget fullgörs på löpande räkning med avräkning för startavgiften, i enlighet med de allmänna villkoren.

Löpande rådgivning & Projektbemanning

Bollplanket

Vi erbjuder rådgivning på löpande räkning, där vi kan hjälpa dig med små och stora frågor i enskilda ärenden som behöver snabba svar, uppdateringar i avtal, utformning av blanketter, tolkning av sökresultat, rapportering till FI, utbildningsmaterial, etc.

Pris och villkor: Tjänsten tillhandahållas på löpande räkning med timarvode, i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Legal opinions etc.

Behöver ni eller en tredjepart en fördjupad utredning och ställningstaganden i komplexa, kritiska frågor? Eller en second opinion i en omstridd fråga internt? Vi har lång erfarenhet av att utreda och presentera komplexa legala frågor i olika sammanhang.

Pris och villkor: Timarvode tillämpas i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Projektbemanning

Ska ni omarbeta onboardingen, lansera nya produkter och tjänster, gå in på en ny marknad, eller kanske uppdatera KYC:n i den befintliga kundstocken? Vi kan avlasta er under kort och lång tid, på del- eller heltid, som anställning eller konsult, i alla AML-relaterade projekt.

Pris och villkor: Välj en fastprislösning för en period, eller timarvode i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Utbildning / Test & Certifiering / Lämplighetsbedömning

Utbildningar (2 kap. 14 § PTL, 2 kap. 5-6 §§ FFFS 2017:11)

Utbildningarna omfattar alla de obligatoriska momenten, anpassade till just er verksamhet. Du kan få utbildningen på plats hos er, eller på distans. Kombinera utbildningsprogram med våra workshops, och omsätt kunskaperna i en lättarbetade rutiner.

Pris och villkor: Välj återkommande - t.ex. årliga - utbildningar som abonnemang, eller styckpris per deltagare och timme. Workshop erbjuds till paketpris eller på löpande räkning.

Test, certifiering och lämplighetsprövning (2 kap. 13 § PTL, 2 kap. 4 § FFFS 2017:11)

Vill du vara säker på att de kollegor som omfattas av kunskapskraven verkligen har tillräcklig kunskap? Vi ordnar test anpassade till din organisation. För medarbetare som vill certifieras på en viss nivå – t.ex. för att byta roll till centralt funktionsansvarig - erbjuds också en separat certifiering tillsammans med utbildning.

Vi bistår också med att, i enlighet med PTL, säkerställa lämpligheten hos de personer som utför arbetsuppgifter av betydelse för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi dokumenterar prövningen i samråd med er. Lämplighetsprövningen kan kombineras med ett test och certifieringar enligt ovan om ni vill dokumentera en viss kunskapsnivå hos berörda personer.

Pris och villkor: Tjänsterna säljs styckpris.

Styrdokument / Riskbedömningar

AML-policy, riktlinjer, instruktioner, rutinbeskrivningar, checklistor, etc.

Med kunskap om din verksamhet och organisation utformar vi kompletta styrdokument som ger löpande stöd i ert arbete, från styrelsenivåns policy till rutinbeskrivningarna, checklistor och kontrollfrågor hos medarbetare som gör ID-kontroller etc.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Riskbedömningar (2 kap. 1 § PTL, 2 kap. 1 § FFFS 2017:11)

Grunden för AML är riskbedömningen. Vi hjälper dig med allt från den inledande analysen och kartläggningen till färdigställandet av dokumentationen, men utan att sätta hängslen och livrem när det faktiskt inte behövs. Med vår erfarenhet får du en stringent och pragmatisk riskbedömning att lägga till grund för ditt löpande arbete.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Övriga riktlinjer

Vi hjälper dig uppdatera hela dokumentpaketet i enlighet med dina uppdaterad AML-styrdokument, såsom Verksamhetsplan, Riktlinjer för intressekonfliktshantering, NPAP, Riktlinjer för etiska frågor, Arbetsordning för styrelsen, etc.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Granskningar (GAP-analys & Due Diligence)

GAP-analys

Har du identifierat de mest effektiva arbetssätten, och implementerat de ständigt nya kraven? Vi hjälper dig att identifiera förbättringsåtgärder i era processer och dokumentationen.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Due Diligence

Genomför du ett förvärv eller ska inleda ett samarbete med en part som omfattas av PTL? Vi hjälper dig med övergripande eller djuplodande granskningar.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Myndighetskontakter

Tillståndsansökningar och registreringar

Undvik att AML-frågorna orsakar försening och andra problem i tillstånds- och registreringsärenden hos t.ex. Finansinspektionen. Vi vet hur AML ska hanteras och dokumenteras för att snabba på din ansökan eller registrering.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Tillsyns- och sanktionsärenden

Låt inte AML bli slutet för din affärsverksamhet. Myndigheterna tar AML på största allvar. All kommunikation med myndigheterna om AML samt åtgärder för förbättrad AML och krishantering måste skötas av experter inom förvaltningsrätt och AML.

Pris och villkor: Timarvode tillämpas i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Organisation / Styrning / Intern kontroll

Organisation

Få organisationer har möjlighet att ordna en egen komplett bemanning inom AML. Kunskaperna når inte hela vägen, och alla AML-frågor och åtgärder blir kostsamma störningar i affärsverksamheten. Vi hjälper er att planera vem som bör göra vad och när, hur dubbelarbete undviks, vad som kan outsourcas, vilka leverantörer som passar bäst, etc. Har ni de obligatoriska AML-funktionerna? Vi hjälper er att utreda, motivera, planera och implementera.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Styrning

AML förutsätter metoder för styrelseledamöter att styra och följa upp AML-åtgärderna. Vi hjälper styrelser att sätta system och planer för uppföljning och rapportering som skyddar både organisationen och styrelseledamöterna.

Pris och villkor: Välj fast pris eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Kontrollplan AML

Allt kan inte kontrolleras hela tiden. Så vi bistår med en pragmatisk kontrollplan för AML baserad på din riskbedömning, som vi samordnar med övriga kontrollfunktioner, styrelsen/VD, och operations, där de viktigaste kontrollerna görs av rätt part vid rätt tidpunkt.

Pris och villkor: Välj fast pris eller abonnemang, eller löpande räkning i enlighet med avsnitt 7 i de allmänna villkoren.

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen har stor inverkan på riskbedömningen, och därmed vilka aktuella AML-åtgärder ni behöver vidta.

Kontakta oss för att ta del av vårt kvartalsvisa nyhetsbrev, som skräddarsys efter er tillståndskategori.

Kvartalsrapporterna täcker följande källor:

- Finansinspektionen

- Eu

- FATF

- SIMPT

- Polisen

- Wolfsberg Group

- FN (IMOLIN)

- Moneyval

- JMLSG

- Interpol

- IMF

- Baselkommittén för banktillsyn

- Sveriges Riksdag

- Sveriges regering

- Bolagsverket

- Skatteverket

- Kronofogdemyndigheten

- Ekobrottsmyndigheten

- BRÅ

- Samordningsfunktionen

- Länsstyrelsen

- NOA

Pris och villkor: Kvartalsrapporter erbjuds som abonnemangslösning. Kontakta oss för mer information.