Tillbaka till hemsidan
Allmänna villkor

Senast uppdaterade januari 2022

1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster och rådgivning som AML Audit & Advisory AB (”AAAA”), org. nr. 559271-5329, tillhandahåller, om inte annat har avtalats skriftligen, och utgör tillsammans med uppdragsbekräftelser och andra överenskommelser uppdragsavtalet (”Uppdragsavtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och AAAA (benämns var för sig ”Part” och tillsammans ”Parterna”).

2. Tjänster

2.1 AAAA tillhandahåller finansregulatoriska tjänster, rådgivning och utbildning.

2.2 AAAA:s rådgivning och tjänster är anpassade till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för AAAA, rättsläget vid tidpunkten för rådet samt de instruktioner som Kunden lämnar. Därför kan Kunden inte förlita sig på rådgivningen vid annan tidpunkt eller för något annat ändamål än för vilket rådet lämnades.

2.3 För att AAAA ska kunna fullgöra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt åtar sig Kunden att informera AAAA om samtliga händelser och omständigheter av betydelse för tillhandahållandet av tjänsterna.

2.4 Om inte annat avtalats lämnar AAAA endast rådgivning om svensk rätt.

3. Behandling av personuppgifter

AAAA är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som erhålls i samband med uppdragsförfrågningar och uppdrag. Hur, för vilka syften och under vilken tid AAAA behandlar uppgifterna framgår av AAAA:s integritetspolicy som finns publicerad på AAAA:s vid var tid gällande webbadress.

4. Rätt till resultat m.m.

4.1 Äganderätten och i förekommande fall upphovsrätten till alla resultat som framkommer till följd av uppdraget, ska exklusivt tillfalla Kunden utan ytterligare ersättning för AAAA. Kunden har oinskränkt rätt att senare göra tillägg i, minskningar av och förändringar i sådant resultat utan att inhämta AAAA:s medgivande eller synpunkter. AAAA ansvarar inte för eventuell skada för Kunden eller annan brist till följd av sådana tillägg, minskningar eller förändringar.

4.2 Med undantag från ovanstående gäller att Kunden inte äger rätt att sprida något material från AAAA, t.ex. styrdokument, avtal, promemorior, mallar, utbildningsmaterial och liknande, till tredjepart när AAAA antingen framtagit eller presenterat materialet.

5. Sekretess etc.

5.1 AAAA får inte röja förhållanden hos Kunden, inklusive affärsmodeller, affärsidéer, arbetssätt, system och liknande, till utomstående. Vidare får respektive Part inte röja villkoren för Uppdragsavtalet i fråga om priser. Med undantag från huvudregeln om sekretess har respektive Part rätt att för utomstående nämna själva förekomsten av ett uppdrag, t.ex. i marknadsföringssammanhang.

5.2 I vissa fall är AAAA skyldig enligt lag eller myndighetsbeslut att lämna ut information, varvid sekretesskyldigheten gentemot Kunden inte ska gälla.

6. Kommunikation

6.1 AAAA kommunicerar i ett uppdrag bland annat via e- post och Internet. Detta innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. AAAA påtar sig inte något ansvar för dessa risker. Om önskemål finns att AAAA inte kommunicerar via e-post eller Internet i samband med ett uppdrag, ska Kunden meddela AAAA detta.

6.2 I den utsträckning uppdraget eller resultatet av uppdraget innefattar eller föranleder kommunikation med tredje man, inklusive myndigheter, ska AAAA beredas tillfälle att i förväg ta del av innehållet i sådan kommunikation.

7. Arvoden och kostnader

7.1 Om inte annat avtalats fastställs AAAA:s arvoden på basis av ett antal faktorer, såsom (i) nedlagd tid, (ii) den erfarenhet, kompetens och resurser som uppdraget krävt (iii) komplexiteten i uppdraget, samt till (iv) i vilken mån uppdragets utförande varit brådskande, liksom om arbete behövt utföras efter ordinarie arbetstid eller på helger.

7.2 Kortast debiterade tidsåtgång per rådgivnings- och kontakttillfälle är, oavsett omständigheterna ovan, alltid 0,3 timmar.

7.3 Utöver arvoden debiterar AAAA ersättning för kostnader och utlägg som uppkommit inom uppdraget. Det kan exempelvis gälla resekostnader.

7.4 Utöver arvodet och eventuell kostnadsersättning tillkommer mervärdesskatt i de fall AAAA är skyldig att debitera detta. Samtliga offerter avser exklusive moms om inte annat uttryckligen anges.

7.5 Kunden ansvarar gentemot AAAA för att den eller de personer hos Kunden som ger AAAA uppdrag har den behörighet och befogenhet som beställningen kräver.

8. Fakturering och betalning

8.1 AAAA kommer att fakturera Kunden månadsvis i efterskott, om inte annat avtalats. Fakturering sker per e-post.

8.2 Varje faktura anger dess förfallodag. Förfallodagen är 15 dagar från fakturadatum, om inte annat avtalats.

8.3 Vid sen eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med den räntesats som följer av lag från fakturans förfallodag till dess att betalning mottagits.

8.4 Dröjsmål med betalning berättigar AAAA till uppsägning av Uppdragsavtalet i enlighet med punkt 10.2 nedan.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

9.1 AAAA:s skadeståndsskyldighet är begränsad till rådgivning inom det finansregulatoriska området. Rådgivningen beaktar således inte nödvändigtvis några andra legala, eller kommersiella, aspekter än de finansregulatoriska. AAAA ger inte råd med hänsyn till t.ex. skattemässiga eller civilrättsliga konsekvenser. Skador hänförliga till konsekvenser på andra områden de finansregulatoriska, såsom skattemässiga konsekvenser av AAAA:s rådgivning, är alltid undantagna från AAAA:s ansvar.

9.2 AAAA:s skadeståndsskyldighet är begränsad till Kundens direkta skada, och ska aldrig överstiga det arvode som Kunden betalat för utförandet av uppdraget under de senaste tolv månaderna.

9.3 Kunden ska ersätta AAAA för utebliven vinst avseende material som sprids till tredjepart enligt p. 4.2. Vinsten ska beräknas som antalet dokument gångrat med AAAA:s försäljningspris för respektive dokument.

9.4 Krav på skadestånd ska framställas senast inom en månad från den dag då grund för kravet uppstod.

9.5 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse enligt Uppdragsavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande Omständighet”) som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid därav. Om Parts fullgörande av viss förpliktelse försenats mer än tre (3) månader på grund av en Befriande Omständighet, äger den andra Parten rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande.

9.6 Som Befriande Omständighet ska anses bland annat vara krig, krigshandling, införsel – eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den allmänna samfärdseln eller energiförsörjningen, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkomna eller ändrade regler och råd (lagstiftning, föreskrifter etc.), konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, omfattande förlust eller förstörelse av egendom eller olyckshändelse av större omfattning liksom fel i eller försening av leverans från leverantör som har sin grund i denna punkt. Som Befriande Omständighet för AAAA ska även anses smittspridning eller liknande, t.ex. vid en pandemi, endemi eller liknande. Som Befriande Omständighet hos AAAA ska även anses den ansvarige konsultens sjukdom eller frånvaro p.g.a. hälsoskäl hos maka, make eller barn.

9.7 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska underrätta den andre Parten härom inom rimlig tid.

10. Uppdragets upphörande

10.1 Uppdragsavtalet löper tills vidare om inte annat har avtalats. Under alla omständigheter upphör ett uppdrag när AAAA har fullgjort uppdraget enligt Kundens instruktioner. Om uppdraget avser ett visst projekt där tiden bestämts i förväg. eller som tillsvidare. äger vardera Part rätt att, oavsett skälet för uppsägning, skriftligen säga upp Uppdragsavtal med iakttagande av en uppsägningstid på 1 månad. På överenskommelser som endast avser AAAA:s tillhandahålla av ad hoc-rådgivning tillämpas inte någon uppsägningstid, eftersom sådana uppdrag inte har någon löptid.

10.2 Part kan säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande om den andra Parten (i) gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot Uppdragsavtalet som inte rättas inom f (5) dagar efter anmodan om att vidta rättelse eller (ii) ställer in betalningarna, ansöker om konkurs, företagsrekonstruktion eller ackord eller på annat sätt, enligt AAAA:s diskretionära bedömning, kan befaras vara på obestånd. Bristande betalning utan giltig anledning ska alltid anses utgöra ett väsentligt brott mot Uppdragsavtalet.

10.3 AAAA äger rätt att säga upp Uppdragsavtalet till omedelbart upphörande om det framkommer information som väsentligen ändrar de förutsättningar på vilka AAAA accepterat uppdraget. Om Uppdragsavtalet sägs upp till omedelbart upphörande ska AAAA äga rätt till omedelbar betalning för arbete som utförts fram till och med dagen för uppsägning men som ännu inte fakturerats. AAAA är inte skyldig att medverka till att ännu icke avlämnat arbete avlämnas med mindre än att sådan betalning erlagts.

11. Ändringar och företräde

11.1 Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av AAAA. Den gällande versionen finns publicerad på AAAA:s vid var tid gällande webbadress. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjats efter det att den förändrade versionen lagts ut på AAAA:s webbplats. Det åligger Kunden att hålla sig löpande informerad om vid var tid gällande version ad de allmänna villkoren såsom de publicerats på AAAA:s webbplats.

11.2 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts Kunden i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, uppdragsbekräftelse samt AAAA:s rådgivning och tjänster.

12.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, uppdragsbekräftelse samt AAAA:s rådgivning och tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas.

12.3 Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska. Respektive Parts representanter har rätt att i alla delar fullgöra sitt deltagande i ett tvistemål på distans, digitalt, på det sätt som skiljemannen bestämmer, t.ex. med användning av Microsoft Teams eller motsvarande.